^Back To Top


Прилог о Библиотеци поводом

МЕЂУНАРОДНЕ СЕДМИЦЕ КЊИГЕ

     План и програм рада ЈУ Народна библиотека „Просвјета“ за 2018. годину урађен је у складу са финансијским средствима, опредјељеним буџетом  Министарства просвјете и културе Републике Српске и буџетом општине Рудо у складу са чланом 68. став 3. и 4. Закона о библиотечко-информационој дјелатности (Сл.гл. РС 44/16)

 

       Годишњи финансијски план и програм рада, планиран је и на основу реалних могућности и расположивих ресурса библиотеке, а на предлог директора, усвојен је на сједници Управног одбора ЈУНБ „Просвјета“  29.12. 2017. (Одлука број: 07.6-620-74/2017).

    

         1,. Министарство просвјете и културе Републике Српске обезбиједило је средства за финансирање личних доходака запослених радника ЈУНБ „Просвјета“у складу са чланом 68. став 3. тачка 1. Закона у износу од 86 400,00 КМ.( О. број: 07.06.-/052-514-20/18. од 23.01.2018).

 

     2. Према буџетској Одлуци, општина Рудо је за 2018. годину за финансирање дјелатности библиотеке (члан 68 став 3 тачка 4), које се односи на средства за материјалне и режијске трошкове, текуће и инвестиционо одржавање библиотеке  ЈУНБ „Просвјета“ опредјелила средства у износу од 13.260,00 КМ што је за око 2.900 КМ мање него у претходној 2017. години.

 

              3. Планирано је учешће на конкурсима за додјелу средстава за суфинансирање одређених пројеката (који су углавном урађени) као што је то са успјехом чињено током претходних година.    

 

              - Пројекат заштите библиотечке грађе и набавка клима уређаја

 

              - Пројекат видео надзора у просторији библиотеке и читаонице

 

              - Пројекат одржавања научног скупа на тему коју ова установа предложили, а тиче се Рудог.

 

       4. Приходи од уписа чланова библиотеке регулисани су између осталог и одлуком Управног одбора о упису на основу поклон књига, тако да корисници услуга на основу „поклон књиге/а“ у противвриједности износа чланарине, могу да постану чланови библиотеке.  На основу анализе из претходних година процјењено је да би  на тај начин у 2018. могло бити прикупљено више од 250 књига.

 

 

 

      Планом и програмом рада предвиђа се:

 

 

 

1.Рад на подизању квалитета и повећање обима библиотечких услуга

 

   - Повећање броја корисника библиотечких услуга

 

 

 

2..Увећање књижног фонда и његова заштита

 

3. Проширење базе елктронске књижне збирке (Завичајна збирка и Стара и ријетка књига);

 

4. Обогаћивање фотодoкумнтационе збирке.

 

5. Сарадња са школама на подручју општине и мјесним заједницама у циљу едукације и популаризације књиге;

 

6. Сарадња са младима: предшколског, школског и високошколског узраста.

 

7. Пружање логистичке и материјалне помоћи књижевним и научним ствараоцима са подручја општине Рудо;

 

8. Организовање књижевних промоција.

 

     9. Учешће и подршка културним манифестацијама од значаја;

 

   10. Завршетак радова на просторији депоа

 

     -Уз редован рад са корисницима услуга биће настављен рад на дигиталној регистрацији књига у интерну базу подата;

 

  Поменуте активности, које су обухваћене Програмом рада усклађене су са финансијским планом, који уз средства за лична примања запослених радника од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске, обухватају и средства одобрена буџетом општине Рудо, којима се обезбјеђује минимум процеса рада ове установе

 

        Напомињемо да ће се библиотека и током 2018. обратити потенцијалним донаторима, који би могли пружити финансијску подршку за одређене програмске активности предвиђене планом и програмом.

 

            .                      

 

                                                         I

 

 

 

                                    ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА

 

    

 

1. Побољшање квалитета и повећања обима библиотечких услуга;

 

 

 

- Рад читаонице;

 

 

 

        Простор читаонице, опремљен је са 4 рачунара, ласерским штампачем, скенером, фотокопир апаратом и ТВ пријемником што задовољава ниво пружања библиотечких услуга ове врсте

 

        На услузи корисника библиотечких услуга, под одређеним условима, биће доступан  један фотокопир апарат, 2 ласерска штампача и скенер, што би требало да повећа број корисника услуга.

 

          У циљу даљег побољшања квалитета услуга предвиђено је: 

 

         -да  простор читаонице у вечерњем слободном термину користе чланови интернет клуба  библиотеке     

 

         -да се у простору читаонице једном недељно окупљју дјеца предшколскг узраста и да им се понуде садржаји едукативне природе прилагођени њиховом узрасту.

 

         -да се обогати понуда и корисницима омогући коришћење фотодокументационог материјала у електронском облику у складу са Правилником који регулишу ту област

 

         -да се прати потреба читалаца и посјетилаца читаонице како би се и радно вријеме прилагодило њиховим потребама.

 

 

 

            - Број активних чланова библиотеке није на задовољавајућем нивоу. Из тог разлога је Управни одбор на приједлог директора, и крајем 2017.. године  донио  више одлука којима се омогућавају одређене погодности за упис нових чланова библиотеке (Одлука о упису одличних ученика; Одлука о упису на основу поклон књига итд.)

 

            Процјена је да ће могућности које пружају читаоничке услуге, коришћење интернета, књижних и фотодокументационих збирки, услуге фотокопирања и скенирања, повећање књижног фонда библиотеке, набавка стручних књига и сарадња са школама, без сумње утицати на повећање броја активних чланова библиотеке. .

 

             Путем своје face book  и  web странице библиотека покушава да презентацијом наслова нових књига и других садржаја везаних за рад библиотеке, повећа заинтересованост потенцијалног чланства.

 

             Практикује се и награђивање најбољих и највриједнијих читалаца из више категорија корисника библиотечких услуга.

 

           Рад на повећању броја чланова одвијаће се током цијеле године, како би се потенцијални корисници услуга увјерили у погодности и предности коришћења услуга које пружа библиотека.

 

  

 

       2. Увећање књижног фонда и  његова заштита     

 

       Претходних неколико година  библиотека је уложила велике напоре који се тичу увећања књижног фонда. Вођено је рачуна о набавци књига за потребе ширег круга корисника библиотечких услуга, а све набављене књиге представљене су путем званичне  face book странице библиотеке.

 

       За набавку књига из буџета општине предвиђено је свега 2000,00 КМ, што омогућава  набавку дијела неопходне стручне и школске литературе и лектире, као и  књига класика домаће и свјетске књижевности.

 

       И поред тога током 2018. године предвиђена је набавка око 1000 нових наслова;

 

       Разлог за овако амбициозан план је успјешна набавка више од 850 нових наслова током 2017. године

 

        У вези тога наставиће се акција на прикупљању књига у којој значајну улогу имају наши дародавци и донатори, којима се крајем сваке године на скромној свечаности библиотека захвали на донацији и сарадњи током године.      

 

        Напомињемо да је и Одлука Управног одбора о упису на основу поклон књига, чија је стварна вриједност већа од износа чланарине за ту корисничку категорију дала добре резултате, па је новом Одлуком Управног одбора она продужена и на 2018. годину.

 

        Планом и програмом предвиђена су средства за набавку једног клима уређаја у просторији библиотеке, како би  се дјелимично у љетњем периоду заштитио дио књижног фонда.

 

 

 

3. Проширење  базе елктронске књижне збирке (Завичајна збирка и Стара и ријетка књига)

 

 

 

            Постојећа електронска завичајна библиотека, постављена крајем 2014. на интернет страници www.bibliotekarudo.com биће проширена током 2018. новим издањима

 

           Основни циљ је да библиотека осим завичајне збирке путем интернета широј јавности понуди и збирку Старе и ријетке књиге, коју посједује, а која се до сада могла користити само у просторијама библиотеке.

 

            Почевши од 2016. рађена је електронска обрада неколико  примјерака књига из категорије стара и ријетка књига, а електронска обрада ће бити настављена и у 2018. Припремљене, електронски обрађене књиге биће постављене на званичном web порталу  www.bibliotekarudo.com, а доступне (интерно) у читаоници библиотеке.

 

          Напомињемо да је  набавком поменуте опреме у читаоници, покретањем веб странице и фејсбук профила библиотеке  електронска база, постала доступна ширем кругу корисника библиотечких услуга;

 

 

 

           4.  Обогаћивање фотодкумнтационе збирке;

 

 

 

          У сарадњи са грађанима и јавним установама наставиће се акција прикупљање фотодокументационе грађе Рудог и околине и током 2018. године. Фотодокументациона  збирка је већ  постављена у посебним фолдерима на рачунарима, који се могу користити у просторији читаонице;

 

          Фолдери:  Рудо – спорт; Рудо – култура и Изградња Рудог, биће основа за стварање шире фотодокументационе збирке о Историјату Рудог;

 

         -Рад на електронској обради фотодокументационог материјала биће настављен и током 2018.

 

         -Корисницима библиотечких услуга биће и током 2018. године омогућено коришћење фотодокументационе базе података за личне потребе, а у складу са законски предвиђеном регулативом;   

 

 

 

         Напомињемо да библиотечка грађа у складу са чланом 3 Закона о библиотечко-информационој дјелатности ужива заштиту прописану Законом; а библиотечка грађа која има статус културног наслеђа ужива заштиту у складу са законом, којим се прописују и уређују културна добра; 

 

            До краја јануара 2018. године  библиотека ће упутити  нови јавни позив грађанима и јавним установама општине Рудо да нам понуде ову врсту грађе на обраду или коришћење, како би библиотечки фонд био обогаћен за још више вриједних и драгоцјених збирки;

 

           

 

           5. Сарадња са школама на подручју општине и мјесним заједницама у циљу едукације и популаризације књиге

 

 

 

              Сарадња са школама (Основна школа Рудо; Основна школа „Бошко Буха“ Штрпци; Средњошколски центар Рудо;) је задовољавајућа, мада би могла бити на вишем нивоу. У том циљу  и ове године планирају се:

 

             -Посјете школама на подручју општине Рудо у циљу представљања улоге библиотеке у опште образовном систему.

 

             Ова активност је планирана у сарадњи са школским библиотекама, које имају значајну улогу у систему образовања школске омладине.

 

             У том смислу, по претходно договореном плану са  директорима школа  биле би посјећене: Основна школа Рудо и  Основна школа «Бошко Буха» Штрпци, као и неке подручне школе.

 

              Током 2018. године планира се сарадња са мјесним заједницама у обиму у колико  то буду дозвољавали материјално – технички услови. У том смислу:

 

             -У сарадњи са савјетима мјесних заједница биле би у првој половини године посјећена једна мјесна заједница у циљу представљања библиотечког фонда књига и успостављање  међусобне сарадња, а у другој половини године би биле посјећене и остале мјесне заједнице на подручју општине.  

 

             Ова активност се организује у циљу приближавања књиге грађанима општине на терену, који нису у могућности да директно користе услуге библиотеке.

 

             Предвиђено трајање ове програмске активности је током цијеле године, а у школама током извођења наставе!

 

 

 

           Напомињемо да је одлуком Управног одбора из децембра 2017. године школама је омогућено да своје најбоље ученике награде и стимулишу бесплатним уписом у библиотеку. С обзиром да је ова одлука имала одјека и дала позитивне резултатеи током претходне године, школама ће бити понуђен бесплатан упис у библиотеку најбољих ученика, као стимулација за њихов успјех и током 2018.

 

 

 

            6. Сарадња са младима: предшколског, школског и високошколског  

 

                узраста

 

 

 

              Од отварања читаонице олакшан је приступ библиотечкој грађи што је од велике важности за пружање услуга школској и високошколској омладини.

 

             За потребе ове категорије корисника предвиђена је и током 2018. набавка стручне литературе и омогућавање коришћења услуга скенирања и фотокопирања.

 

             Редовна комуникација са овом популацијом биће настављена путем званичне интернет странице и face book странице ЈУНБ „Просвјета“.

 

             За предшколску популацију предвиђено је и неколико радионица и дружења на тему:

 

              Бајке и басне

 

             Моја прва и најдража књига

 

             Књига као прозор у свијет

 

             Најљепше бајке се читају у књигама

 

              Мјесто одржавања ових активности су просторије библиотеке и Дома културе, а

 

 предвиђа ангажман, у првом реду, радника библиотеке.

 

 

 

            7. Пружање логистичке и материјалне помоћи књижевним и научним ствараоцима са подручја општине Рудо

 

             Планирано је пружање логистичке и материјалне помоћи књижевним и научним ствараоцима са подручја општине Рудо.

 

             Мада предвиђена средства у 2018.не могу задовољити потребе (1.200 КМ) ипак могу бити стимулативна и подстицајна. Библиотека ће у том смислу наставити да пружа логистичку подршку и талентованим неафирмисаним ствараоцима са подручја општине Рудо.

 

             Сугестије, помоћ у вези припреме књиге за штампу, помоћ за добијање ЦИП каталогизације НУБ РС у Бањалуци скенирање и фотокопирање материјала могу бити од велике помоћи младим ствараоцима.

 

             Предвиђена је и суорганизација  приликом промоција нових издања књига.

 

            У том смислу сарадња ће бити остварена са СКПД «Просвјета» Рудо (Српског-просвјетно-културног друштва)и ЦКПД «Просвјета» Рудо.(Центра за културно-просвјетну дјелатност)

 

            Ова програмска активност подразумјева и подршку дјеловања «Завичајног удружења писаца» Рудо.

 

            Трајање ове програмске активности је током цијеле године

 

 

 

            8. Организовање књижевних промоција

 

 

 

Библиотека ће и током 2018. бити организатор промоција  књига и сусрета писаца

 

У првом реду планирано је одржавање промоција књига чији је издавач ЈУНБ «Просвјета»

 

 

 

            9. Учешће и подршка у културним манифестацијама од значаја

 

             Библиотека ће у складу са својим могућностима подржати све културне манифестације од значаја за општину. Посебно када су у питању обиљежавања значајних датума и јубилеја као и традиционалне манифестације «Видаковићеви дани», која је посвећена књижевнику Милошу Видаковићу, савременику и следбенику «младобосанске идејне провенијенције»

 

            Планом  библиотеке предвиђено је:

 

           -одржавање историјског часа посвећеног стогодишњици завршетка Великог рата.

 

            - учешће у акцији «Његујмо српски језик» кроз разне видове активности,

 

 што не изискује материјалне трошкове, па је то разлог што финансијским планом трошкови за ове потребе  нису предвиђени.

 

 

 

            10. Завршетак радова на просторији депоа 

 

 

 

            Завршетак радова  на  просторији депоа предвиђа:

 

            1.  постављање регипс плоча на плафонском дијелу

 

            2.  постављање једне полице за књиге у просторији депоа

 

            3.  постављање одговарајуће витрине за одлагање фотодокументационог материјала

 

            4.  постављање једног клима уређаја.

 

 

 

               За дио ових радова предвиђена су финансијска средства (око 600,00 км), а финансијска подршка, једним дијелом се очекује од пројеката или донатора.    

 

 

 

 

 

            НАПОМЕНА:

 

           Наведене програмске активности углавном ће спроводити запослени у ЈУНБ «Просвјета» Рудо:

 

           Директор, виши књижничар, књижничар, секретар администратор и рачуновођа

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 II

 

 

 

                       ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

 

 

 

            ЈУНБ „Просвјета“ је  22. 09. 2017. доставила Одјељењу за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо буџетски захтјев за 2018. годину, који се базирао на реалној процјени материјалних потреба ове Установе.

 

            Наш  захтјев у износу од 15.660,00 КМ, је коригован на 13.260,00 КМ и као предлог усвојен на засједању Скупштине општине Рудо одржаном 18.12. 2017.

 

           Према овом коригованом  предлогу, који је прошао скупштинску процедуру углавном је и урађен програм рада ЈУНБ „Просвјета“ Рудо, који је разматран на сједници Управног одбора ове установе у понедељак 28.12. 2017.

 

          Приказ финасијског плана према врсти трошкова достављамо вам у табеларном приказу у прилогу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Аналитички преглед свих  трошкова у складу са примјењиваним контним оквиром за 2018.г.

 

Ред

број

 

Врста трошкова

 

Конто

 

Тражени износ

 

 

Одобрени износ

 

Расходи за бруто плате

4111

86 400,00 КМ

86 400,00 КМ

1.

Дневнице за службено путовање

411261

400,00 КМ

400,00 КМ

2.

Трошкови електричне енергије

412 211

500,00 КМ

500,00 КМ

3.

Комуналне услуге

412 221

600,00 КМ

600,00 КМ

4.

Комуникационе услуге-фиксни телефон

412231

600,00 КМ

600,00 КМ

5.

Комуникационе услуге-интернет

412 233

840,00 КМ

840,00 КМ

6.

Трошкови ПТТ

412 234

250,00 КМ

250,00 КМ

7.

Трош. канцеларијског материјала

412 310

600,00 КМ

600,00 КМ

8.

Трошкови одржавања

412 321

400,00 КМ

400,00 КМ

9.

Стручна литература и часописи

412 333

300,00 КМ

300,00 КМ

10.

Трошкови реновирања просторија

412 518

     600,00 КМ

         600,00 КМ

11.

Трошкови и смјештаја на сл путовању

412 612

300,00 КМ

300,00 КМ

12

Превоз на службеном путовању

412 613

500,00 КМ

500,00 КМ

13.

Осигурање запослених

412 725

70,00 КМ

70,00 КМ

14.

Издавање књига

412731

1.200,00 КМ

1.200,00 КМ

15.

Трошкови медија и пропаганде

412 735

50,00 КМ

50,00 КМ

16.

Расходи за услуге одржавања рачунарских програма

412771

150,00 КМ

150,00 КМ

17.

Одржавање рачунара

412 772

600,00 КМ

600,00 КМ

18.

Трошкови по основу котизација за семинаре запослених

412 922

200,00 КМ

200,00 КМ

19.

Накнада за УО

412933

900,00 КМ

900,00 КМ

20.

Трошкови репрезентације

412 941

500,00 КМ

500,00 КМ

19.

Чланарине

412 992

200,00 КМ

 

200,00 КМ

 

21.

Остали непоменути трошкови

412 999

200,00 КМ

200,00 КМ

22.

Трошкови набавке полица за књиге

511321

500,00 КМ

500,00 КМ

23.

Набавка  опреме – клима уређај

511 341

      800,00 КМ

          800,00 КМ

24.

Набавка књига

511 362

2.000,00 КМ

2.000,00 КМ

25.

Јубиларна награда 3 радника

411232

2 400,00 КМ

-

 

СВЕГА :

 

102 060,00 KM

99 660,00 KM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С поштовањем,

 

 

 

 

 

                                                                                                          директор

 

                                                              M П

 

                                                                                                       Предраг Остојић

 

 

На мрежи

We have 12 guests and no members online

Колико познајете Рудо?

Линкови


 

Сва права задржана. 2014. Народна библиотека "Просвјета" Рудо